Principis de l'ESS


Més enllà dels nostres valors i aspectes diferencials que formen part de la nostra identitat, a l’Eina hem assumit com a propis els principis de l’Economia Social i Solidària, aquests principis són els següents:

EQUITAT


Considerem que l'equitat introdueix un principi ètic o de justícia en la igualtat. És un valor que reconeix a totes les persones com a subjectes de la mateixa dignitat, i protegeix el seu dret a no estar sotmeses a relacions basades en la dominació sigui quina sigui la seva condició social, gènere, edat, ètnia, origen, capacitat, etc.

Una societat més justa és aquella en la qual totes les persones es reconeixen mútuament com a iguals en drets i possibilitats, i té en compte les diferències existents entre les persones i els grups. Per això ha de satisfer de manera equitativa els interessos respectius de totes les persones.

 

La igualtat és un objectiu social essencial allà on la seva absència implica un dèficit de dignitat. Quan es vincula amb el reconeixement i respecte a la diferència, l'anomenem "equitat".

TREBALL


Considerem que el treball és un element clau en la qualitat de vida de les persones, de la comunitat i de les relacions econòmiques entre la ciutadania, els pobles i els estats.

Per això des de l'Economia Social se situa la concepció del treball en un context de participació en l'economia i en la comunitat per la generació d’un bé comú.

Afirmem la importància de recuperar la dimensió humana, social, política, econòmica i cultural de la feina que permeti el desenvolupament de les capacitats de les persones, produint béns i serveis, per a satisfer les veritables necessitats de la població (les nostres, del nostre entorn immediat i de la comunitat en general). Per això per a nosaltres el treball és molt més que una feina o una ocupació.

 

Constatem que aquestes activitats les podem exercir individual o col·lectivament, i poden ser remunerades o no (treball voluntari) i la persona treballadora pugui estar contractada o assumir la responsabilitat última de la producció de béns o serveis (autoocupació).

SOSTENIBILITAT


Considerem que tota la nostra activitat productiva i econòmica està relacionada amb la natura, per això la nostra aliança amb ella i el reconeixement dels seus drets és el nostre punt de partida.

Creiem que la nostra bona relació amb l’entorn natural és una font de riquesa i bona salut. D'aquí la necessitat fonamental d'integrar la sostenibilitat ambiental en totes les nostres accions, avaluant el nostre impacte ambiental (petjada ecològica) de manera permanent.

 

Volem reduir significativament la petjada ecològica humana en totes les nostres activitats, avançant cap a formes sostenibles i equitatives de producció i consum, i promovent una ètica de la suficiència i de l'austeritat, així com dels productes de proximitat.


COOPERACIÓ


Volem afavorir la cooperació enfront de la competència, dins i fora de les nostres organitzacions. Volem impulsar el treball en xarxa, buscant la col·laboració amb altres entitats i organismes públics i privats.

Pretenem construir col·lectivament un model de societat basant-nos en el desenvolupament local harmònic, les relacions comercials justes, la igualtat, la confiança, la corresponsabilitat, la transparència i el respecte.

 

Partim de que l'Economia Solidària està basada en una ètica participativa i democràtica, que vol fomentar l'aprenentatge i el treball cooperatiu entre persones i organitzacions, mitjançant processos de col·laboració, de presa de decisions conjuntes, d'assumpció compartida de responsabilitats i deures, que garanteixin la màxima horitzontalitat possible alhora que respectin l'autonomia de cadascuna, sense generar dependències.

BÉ COMÚ


El model econòmic que practiquem i perseguim té com a finalitat el desenvolupament integral, col·lectiu i individual de les persones, i com a mitjà, la gestió eficient de projectes econòmicament viables, sostenibles i integralment rendibles, en els que els beneficis es reinverteixen.

Aquesta "no - lucrativitat", està íntimament unida a la nostra forma de mesurar els balanços de resultats, que tenen en compte no només els aspectes econòmics, sinó també els humans, socials, mediambientals, culturals i participatius i el resultat final és el benefici integral.

 

S'entén per això que les nostres activitats destinen els possibles beneficis a la millora o ampliació de l'objecte social dels projectes així com al suport d'altres iniciatives solidàries d'interès general, participant d'aquesta manera en la construcció d'un model social més humà, solidari i equitatiu.

TERRITORIALITAT


El nostre compromís amb l'entorn es concreta en la participació en el desenvolupament local sostenible i comunitari del territori.

Les nostres organitzacions estan plenament integrades al territori i entorn social en què desenvolupen les seves activitats, el que exigeix la implicació en xarxes i la cooperació amb altres organitzacions del teixit social i econòmic proper, dins el mateix àmbit geogràfic.

Entenem aquesta col·laboració com un camí, perquè experiències positives i solidàries concretes puguin generar processos de transformació de les estructures generadores de desigualtat, dominació i exclusió.

 

El nostre compromís en l'àmbit local ens aboca a articular-nos en dimensions més àmplies per buscar solucions més globals, interpretant la necessitat de transitar contínuament entre el micro i el macro, el local i el global.